El Portal de transparència

This language version doesn't exist

Què és el Portal de transparència?

Es defineix com la direcció electrònica disponible a través de les xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a la Universitat de les Illes Balears que té com a finalitat servir d’eina perquè la UIB pugui complir amb les obligacions que es deriven de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en les seves dues vessants:

  • L’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa).
  • L’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin les persones (dret d’accés a la informació pública) en els termes i les condicions regulats per la Llei de transparència.